საქართველოს შსს მომსახურების სააგენტო
საჯარო ინფორმაციის გვერდი
საჯარო ინფორმაციის გვერდი

 


საჯარო ინფორმაციის გაცემის სტატისტიკა  - 2013 წელი


საჯარო ინფორმაციის გაცემის სტატისტიკა - 2014 წლის I კვარტალი


საჯარო ინფორმაციის გაცემის სტატისტიკა - 2014 წლის II კვარტალი

 

საჯარო ინფორმაციის გაცემის სტატისტიკა - 2014 წლის III კვარტალი

 

საჯარო ინფორმაციის გაცემის სტატისტიკა - 2014 წლის IV კვარტალი

 

 

 


საქართველოს მთავრობის დადგენილება 219


საქართველოს კანონი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ


ადმინისტრაციული საჩივრის ფორმა

 


 

ადმინისტრაციული ორგანოსა და მისი სტრუქტურული ერთეულების/ტერიტორიული ორგანოების საქმიანობის მარეგულირებელი სამართლებრივი და ნორმატიული აქტები

 

 

 

 

„საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე (მათ შორის, ელექტრონული ფორმით უზრუნველყოფაზე) პასუხისმგებელი პირი: