საქართველოს შსს მომსახურების სააგენტო
გადაფორმება
გადაფორმება

იარაღის გასხვისება ერთი პირიდან მეორეზე ფორმდება მომსახურების სააგენტოში.


წარმოსადგენი დოკუმენტები:

 • ერთობლივი განცხადება (ივსება ადგილზე);
 • უფლების გადამცემისა და მიმღების პირადობის მოწმობები;
 • გამსხვისებლის იარაღის რეგისტრაციის მოწმობა;
 • მიმღების ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ან ახალი მართვის მოწმობა;
 • იარაღის ბალისტიკური შემოწმების აქტი (მზადდება ადგილზე);
 • კანონმდებლობით განსაზღვრული მოსაკრებელის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 • მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

 

ნებართვა გაიცემა ერთი სამუშაო დღის განმავლობაში

 

იარაღის რეგისტრაციის შემდეგ სარეგისტრაციო მონაცემებში აისახება:

 • იარაღის მესაკუთრის ან მოსარგებლის სახელი, გვარი, პირადი ნომერი; საცხოვრებელი ადგილი;
 • იარაღის მარკა;
 • მოდელი, სახეობა, ტიპი, კალიბრი (ყალიბი), იარაღის საიდენტიფიკაციო ნომერი;
 • იარაღის შეძენის (შენახვა ან/და ტარება) ნებართვის სახე;
 • იარაღის სარეგისტრაციო მოწმობის კატეგორია;
 • იარაღის რეგისტრაციის (ხელახალი რეგისტრაცია) საფუძველი;
 • დამატებითი ძირითადი ელემენტის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) საიდენტიფიკაციო ნომერი.