საქართველოს შსს მომსახურების სააგენტო
ხელახალი რეგისტრაცია
ხელახალი რეგისტრაცია

 წარმოსადგენი დოკუმენტები:

  • განცხადება (ივსება ადგილზე);
  • პირადობის (ბინადრობის) მოწმობა;
  • იარაღის ძველი სარეგისტრაციო მოწმობა;
  • ხელახალი რეგისტრაციის საფუძვლის წარმოშობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია;
  • იარაღი ბალისტიკური შემოწმების დამადასტურებელი აქტი;
  • ჯანმრთელობის შესახებ ცნობა ან ახალი მართვის მოწმობა;
  • გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი.

 

 

იარაღის ხელახალი რეგისტრაციის შემდეგ გაიცემა იარაღის რეგისტრაციის ახალი მოწმობა, ხოლო იარაღის რეგისტრაციის ძველი მოწმობა ითვლება ძალადაკარგულად და უნდა ჩაბარდეს სააგენტოს. ნებართვა გაიცემა რამდენიმე წუთში.