საქართველოს შსს მომსახურების სააგენტო
მემკვიდრეობა
მემკვიდრეობა

წარმოსადგენი დოკუმენტები:

  • განცხადება (ივსება ადგილზე);
  • პირადობის მოწმობა;
  • სამკვიდრო მოწმობა ან სასამართლო გადაწყვეტილება (გარდაცვალებიდან 6 თვის შემდეგ);
  • იარაღის სარეგისტრაციო მოწმობა;
  • იარაღის ბალისტიკური შემოწმების აქტი;  
  • ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის  შესახებ (არ არის საჭირო იმ შემთხვევაში, თუ პირს აქვს ახალი მართვის მოწმობა)

 

ნებართვა გაიცემა რამდენიმე წუთში.